Gåtefull tuft på Inderøy i Nord-Trøndelag

To paralleltløpende mektige voller av stein ligger skjult i en skog på nordkysten av Inderøy i Trondheimsfjorden. De er orientert omtrent NV-SØ og ligger litt på skrå i forhold til nåværende strandlinje, 125 m sørøst for denne og ca 12 moh. De er forbundet med en lav voll i SØ-enden som peker vekk fra sjøen, mens enden mot sjøen tilsynelatende mangler endevegg, noe som tyder på at dette er en nausttuft. Gradiometerkartlegging av tuften avdekket imidlertid strukturer som tyder på at dette eventuelle naustet sekundært kan ha gått over til å fungere som en hustuft, på et tidspunkt da naustet ble liggende for langt vekk fra strandlinjen. Kartet viser nemlig en veggrest i endeveggen mot sjøen (i NV), som ikke er synlig på bakken. Gradiometerkartet tyder også på at tufta er to-delt, ved at langveggene er noe mer spinkelt utformet i tuftens bakre halvdel. En tilsynelatende åpning i tuftens bakre hjørne (lengst syd) synes å føre ut mot en geil som kan ha ledet husdyr fra en antatt fjøsdel i tuften mot utmarksbeite. En 14C datering av trekull fra midt i den sørvestre langveggen og tuftens høyde over havet indikerer at tuften er rundt 400 år yngre enn det strandforskyvningskurven skulle tilsi, og dette tyder også på at tuften i alle fall ikke bare har fungert som naust, siden avstanden til sjøen da ville ha blitt for stor. Kartleggingen viser også at tuftens indre bredde er ca. 11-12 m, dvs at bredden er ca 5 m smalere enn den synes å være på bakken. Med det blotte øyet kan man se at den sørvestre langveggen består av en dobbel steinrekke nærmest sjøen (i NV), og gradiometerkartleggingen viser at dette mønstret også gjentar seg i resten av langveggene. Den doble steinrekken er med på å forklare de kraftige veggvollene. Dette er en konstruksjonsdetalj som har vært brukt både for bolighus og naust, og spesielt mektige vil de være dersom indre stolperekker utelates.