Et stort keltertids langhus ved Klæbu, Sør-Trøndelag

Et usedvanlig stort langhus av jernalderkarakter med innvendige mål ca 83 x 9 m ble påvist i skog som nylig var uthogd i nordre del. Tuften ligger på en terrasse nær kanten av et grustak. Figuren viser at hustuften markeres ved to parallelle sett med positive og negative lineære magnetiske avvik som knyttes sammen i endene av mindre tydelige krumme avvik. Prøvegravinger ga 14C dateringer av trekull som viser at huset ble bygd for rundt 2300-2400 år siden – altså i tidlig jernalder. Sjaktgraving gjennom veggene viste at de negative (hvite) avvikene svarer til smale og grunne veggrenner og de positive avvikene markerer rester av lave veggvoller, av grus og småstein. Disse veggrennene og vollene er bare vagt synlig på terrassens overflate, oftest bare der denne stedvis ble ryddet før prøvegravingen tok til. Ardspor, også med dateringer til førromersk jernalder, ble dessuten observert, både utenfor og innenfor tuften, samt stratigrafisk både under og over huset. Husets brukstid må ha vært kortvarig, eller det må kun ha vært under oppføring, siden det ikke er identifisert noe bosetningslag, ei heller påvist ildsteder eller sikre stolpehull. (Imidlertid er kun ca 2,5 % av tuftearealet undersøkt.). Kartet viser også andre fornminner i det kartlagte området, slik som kokegroper, fangstgroper, brannflak og to historiske stifar, delvis i den stående skogen.